Μία επίσκεψη στην πόλη του Τζίμη!

Παρακολουθήστε το διάλογο των δύο ηρώων

και όπου χρειάζεται συμπληρώστε την εξέλιξη του….

1(1).bmp

2(1).bmp

!.bmp
Πατήστε εδώ
!!.bmp
4!!.bmp
5.bmp
Πατήστε εδώ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License